Politika

Cipras raspisao referendum. Odbacite Trojkin ultimatum, raskinite sa kapitalizmom!

siriza referendumUz prenos teksta sa sajta Internacionalne marksističke tendencije, In Defense of Marxism, prenosimo i najnoviju vest iz Grčke: Aleksis Cipras je uveo kontrolu protoka kapitala, poslavši banke na prinudni odmor od nedelju dana i ograničivši podizanja sredstava na 60 evra dnevno! Ovo je naravno samo minimalna mera, uvedena u minut do dvanaest, koja sama ne može osujetiti planove Evropske unije za destabilizaciju grčke vlade. Bez nacionalizacije finansijskog sektora nemoguće je odupreti se nasrtajima Trojke.

Grčki premijer Cipras se pre nekoliko sati obratio naciji preko televizije i najavio da će najnoviji Trojkin ultimatum 5. jula staviti na referendum. Ovo označava kvalitativno novi stupanj u grčkoj krizi koji može osloboditi nagomilani bes masa protiv stalnog ponižavanja od strane Trojke.

Opširnije...

Pitanje radničkog akcionarstva - prilog diskusiji o Solidarnim principima Levog samita Srbije

Na poslednjem sastanku Levog samita Srbije, u Novom Sadu, ponovo se otvorilo pitanje uključivanja ideje radničkog akcionarstva u Solidarne principe Levog samita. Na samom početku potrebno je pojasniti koju ulogu treba da imaju Solidarni principi u radu Levog samita Srbije kao osnovni dokument koji definiše politički kurs jedne organizacije. Drugim rečima, treba uvesti razliku između političkih načela, programa i pojedinačnih članaka.

Političke akte proizvode političke organizacije u cilju definisanja okvira političkog delovanja. Njih hijerahijski možemo podeliti, od opštih ka posebnim, na sledeći način: (1) načela, (2) programe i (3) članke.

Program, dakle, mora biti u skladu sa opštim načelima, a članci, opet, u skladu sa programskim aktima. Program razrađuje opšta načela, dok članci dalje razrađuju program, i tako se razvija politička linija organizacije.

Načela su od posebnog značaja kada je reč o organizacijama zasnovanim na federalnom principu (koalicija više organizacija). Politička načela su u tom slučaju vrlo vidljiva, vidljivija nego kod centralizovanih organizacija, jer imaju izvesni obligacioni karakter, predstavljaju vezivno tkivo koalicije. Stoga, rad na političkim načelima organizacije koja funkcioniše kao front ili koalicija treba da bude od najvećeg značaja. Ne sme se dešavati da debate o partikularnim odlukama ili akcijama organizacije po prioritetu nadjačaju rad na opštim političkim načelima.

Solidarni principi Levog samita Srbije, prvi put predloženi na prvom sastanku u Vrnjačkoj Banji, predstavljaju politički okvir udruživanja organizacija i grupa na levici. Oni predstavljaju, načela koja su zajednička organizacijama članicama. Kao takva, ona predstavljaju najširi i hijerarhijski najviši politički akt Levog samita.

Radničko akcionarstvo, kao jedna od iznuđenih taktika radničke borbe u očajničkim uslovima defanzive pred naletom krupnog kapitala, koja ni na koji način ne dovodi u pitanje vlast kapitala i tržišne mehanizme, ne sme biti predstavljano kao poželjni alternativni model vlasništva jer ne predstavlja nikakvu stvarnu alternativu. Iz ovog razloga se Marksistička organizacija Crveni, kao članica Levog samita Srbije, protivi unošenju modela radničkog akcionarstva u dokument o političkim načelima ove organizacije.

Opširnije...

Siriza mora da usvoji radikalnu socijalnu politiku!

Povlačenje rukovodstva Sirize nije odložilo nemačke ultimatume. Rešenje je u radikalnoj socijalnoj politici, a ne u diplomatiji. protesti u grkojOdbacimo dug! Nacionalizujmo banke! Eksproprirajmo oligarhiju!

Nažalost, današnji događaji (od 4. februara) su potvrdili ono na šta su Komunisti Sirize sve vreme upozoravali rukovodstvo. „Dobronamerni partneri“ Grčke su u potpunosti razotkriveni, kao i njeni „zlonamerni partneri“, dokazujući time nepostojanje „domena pregovora“ koji bi mogli da dovedu do bilo kakvih opipljivih dobrobiti za grčki narod.

Opširnije...

Komunistička tendencija Sirize protiv Ciprasove kapitulacije

Ukidanje Memoranduma i uklanjanje nadzora Trojke jesu ciljevi koji se jedino mogu postići „jednostranim postupkom“, kao što je odbijanje vraćanja duga i usvajanje radikalnog, socijalističkog programa, sposobnog da inspiriše talas solidarnosti i zajedničku političku borbu protiv mera štednje i kapitalizma od strane radnika i radničkog pokreta širom Evrope.

Opširnije...

Grčka: Da li Siriza treba da vlada sa Nezavisnim Grcima? Postoji li alternativa?

syriza-victory1Šta je vođstvo Sirize moglo da uradi kako bi uspostavila levu vladu koja se ne oslanja na desničarsku partiju? Pročitajte poziciju Komunističke tendencije Sirize prema pitanju šta je vođstvo moglo uraditi kako bi to postigla.

U kontekstu sadašnjice – što predvidive što očekivane – generalizovane klime političke konfuzije, razočaranosti i niskih očekivanja, većina birača naše partije teži ka prihvaćanju koalicije sa Nezavisnim Grcima kao „razumne“, tvrdeći da „nije bilo druge mogućnosti“ za formiranje stabilne leve vlade, budućida je vođstvo Komunističke partije (KKE) odbilo saradnju sa Sirizom. Da li je ovo zaista slučaj? Mi smatramo da nije!

Opširnije...